LESNICKÝ NADAČNÍ FOND

Lesnický nadační fond (by se měl stát prostředkem k vyjádření profesní sounáležitosti, spoluzodpovědnosti i dobré vůle lidí a subjektů pracujících a podnikajících v lesnicko-dřevařském sektoru, ale i dalších subjektů vnímajících rizika profesí v oborech lesnictví a dřevařství a potřebu pomáhat.

O PROJEKTU

Hlavním cílem fondu by měla být snaha smysluplně cílenou pomocí zmírnit následky některých neštěstí a zároveň přispět k osvětě, ale i zlepšení povědomí o náročnosti lesnických a dřevařských profesí.

Aktivity nadačního fondu budou směřovány přímo k osobám, které v důsledku výkonu profesí spojených s činnostmi v lese přišly ke zdravotní újmě, v případě smrtelných úrazů k jejich nejbližším příbuzným. Část podpory může být směřována k právnickým a fyzickým osobám, které se zabývají pomocí lidem po úrazech – léčbou a rehabilitací, či zapojování hendikepovaných zpět do života. Podstatnou činností Lesnického nadačního fondu bude také podpora osvěty v oblasti bezpečnosti práce a podpora výzkumu zaměřeného na prevenci úrazů a pracovních nemocí.

Fond by měl být na dobrovolné bázi financován širokým spektrem subjektů, které provádějí těžbu a dopravu dříví, správu lesů, vlastníky lesů, státními organizacemi ad. Dalším způsobem financování by měly samostatné aktivity fondu (např. charitativní akce). Financování fondu subjekty s různým profesním zaměřením a různou právní formou by mu mělo přinést dlouhodobou stabilitu.

Lesnický nadační fond bude řízen správní radou.

RIZIKOVOST PRACÍ V LESÍCH

I když v lesnictví díky moderním technologiím v oblasti ochrany zdraví a oblasti těžby a dopravy dříví dochází k významnému zvyšování bezpečnosti, patří z důvodu práce v přírodním, proměnlivém prostředí mezi vysoce rizikové profese. Jako příklad lze uvést úrazy při těžbě a dopravě dříví, nemoci z povolání nebo infekční choroby přenášení klíšťaty. Mnoha těmto negativním jevům lze předcházet, přesto jim s ohledem na variabilitu přírodního prostředí a složitost některých prací nelze zcela zabránit.

CÍLE FONDU

SYSTÉM ROZDĚLOVÁNÍ POMOCI

O poskytnutí pomoci může požádat kdokoli (sám poškozený, jeho příbuzní, kolegové). Součástí žádosti bude doložení vzniku úrazu či nemoci relevantními podklady (zdravotní zpráva, zpráva BOZP, atd.).

Návrh na přidělení pomoci schvaluje hlasováním odborná komise složená z: lékaře, pracovníka BOZP, zástupců donátorů fondu a zástupců správní rady fondu. Vyřazeny budou žádosti, v nichž bude shledáno, že úraz vznikl v důsledku flagrantního porušení BOZP či jiných předpisů. O výši podpory rozhoduje na základě disponibilních prostředků a návrhu komise správní rada nadačního fondu.

Pomoc bude poskytována operativně tak, aby její poskytnutí bylo v čase maximálně efektivní.

V současnosti je finalizována zakládací listina fondu a diskutována podpora s možnými partnery projektu.

KONTAKT

Ing. Jan Příhoda
E-mail: info@lnf.cz
Tel.: +420 604 211 167